POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. DEFINICJE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych Osobowych (ADO) – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie – operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Osoba, której dane dotyczą – rozumie się przez to każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych. 

2. WPROWADZENIE

Zapewniając bezpieczeństwo i poufność powierzonych danych osobowych poprzez ochronę interesów oraz praw osób, których dane dotyczą, a także przyjmując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych oraz wydane w ich oparciu przepisy szczególne innych Ustaw i aktów wykonawczych, Komitet Wyborczy Wyborców „Jaślanie”, z siedzibą w ul. Krasińskiego 79/33, 38-200 Jasło, (dalej „Komitet”) wprowadza niniejszą Politykę Prywatności. Dokument ma w szczególności na celu spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą tj. zagwarantowanie skutecznej realizacji praw i wolności podmiotów danych.

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Realizując zasady określone w RODO, a w szczególności zasady integralności i poufności oraz rozliczalności przetwarzania danych osobowych, Komitet wdrożył zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę praw osób, których dane dotyczą m.in. poprzez umożliwienie wykonywania czynności na danych tylko i wyłącznie osobom upoważnionym przez ADO, dobór podmiotów świadczących usługi na rzecz Komitetu, które spełniają wymagania określone w RODO, zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed nieuprawnionym dostępem czy też monitorowanie i rejestrowanie czynności przetwarzania. Komitet kontroluje stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne i regularnie dostosowuje je do ewentualnych zagrożeń.  

4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Komitet Wyborczy Wyborców „Jaślanie”, z siedzibą w ul. Krasińskiego 79/33, 38-200 Jasło, (dalej „Komitet”). Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres ul. Krasińskiego 79/33, 38-200 Jasło, za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: biuro@jaslanie.pl

5. PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

KORESPONDENCJA/ FORMULARZ KONTAKTOWY/ CZAT

Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją
w zależności od jej zakresu m.in. w celu odpowiedzi na zapytania, wnioski, podjęcie interwencji lub zbierania opinii użytkowników dotyczących korzystania z serwisu. Wówczas przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się  kolejno na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem ADO, którym jest dbałość o wywiązywanie się zadań Komitetu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w przypadku dochodzenia praw oraz obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Komitetowi. W takim przypadku ADO będzie przetwarzał dane osobowe również w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu.

NEWSLETTER

Jeżeli osoba, której dane dotyczą korzysta z newslettera Komitetu, wówczas ADO będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie uzyskanej zgody. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. do celów związanych z prowadzoną korespondencją e – mail w zakresie wysyłki newslettera.

SOCIAL MEDIA

W przypadku gdy, osoba której dane dotyczą dokonała subskrypcji fanpage Komitetu lub kandydata zgłoszonego z Komitetu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Subskrybuj”, lub opublikowała komentarz pod którymkolwiek z postów na fanpage’u, ADO będzie przetwarzał dane osobowe w celu prowadzenia fanpage na danym portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez dany serwis internetowy oraz informowania za jego pomocą o aktywności Komitetu, promowaniu działań, w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności danego serwisu (komentarze, chat, wiadomości etc.), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO – prawnie uzasadniony interes ADO.

W ramach powyższego ADO informuje, iż dane osobowe są pozyskiwane od konkretnego serwisu społecznościowego za pośrednictwem, którego dokonano kliknięcia właściwej ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Subskrybuj” lub wpisów dokonanych na fanpage’u na danym portalu. ADO będzie przetwarzał podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko w zakresie opublikowanym przez osobę której dane dotyczą na profilu danego serwisu społecznościowego oraz anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage, które są gromadzone dzięki „plikom cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkownika zarejestrowanego w serwisie internetowym, a który zostaje pobrany i przetworzony
w chwili otwarcia fanpage’a.

WIZERUNEK

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej, mediach społecznościowych, w materiałach wyborczych bądź promocyjnych Komitetu, wówczas dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO.

6. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: ul. Krasińskiego 79/33, 38-200 Jasło, za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: biuro@jaslanie.pl lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.

7. ODBIORCY DANYCH

Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą być ujawniane tylko i wyłącznie upoważnionym osobom w ramach struktury Komitetu, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia  lub innym administratorom danych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (w zależności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych), m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradztwa prawnego, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. utrzymanie systemów informatycznych), udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy informatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki), a także podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Komitet przetwarza dane osobowe przy uwzględnieniu podstawy prawnej oraz celu przetwarzania przy zachowaniu okresów przetwarzania danych osobowych, a także:

Po realizacji ostatniego z celów, dla którego dane zostały pozyskane, dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub archiwizowane przy uwzględnieniu właściwych przepisów RODO.

9. ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Komitet oraz w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, ADO informuje o prawach, które przysługują osobom których dane dotyczą:

ADO nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich ww. uprawnień, w każdym zakresie i w każdym przypadku. Konkretne uprawnienia przysługują bowiem w zależności od tego na jakiej podstawie prawnej oparte jest przetwarzanie i jaki jest jego cel.

ADO informuje również, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie ADO danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO jest dobrowolne. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wówczas podanie danych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych objętych art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest obowiązkiem prawnym ciążącym na ADO. Niepodanie danych osobowych w zależności od konkretnej przesłanki przetwarzania określonej powyżej, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez ADO poszczególnych celów, dla których dane osobowe są pobierane.

11. REALIZACJA PRAW, OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

ADO komunikuje się z osobą, której dane dotyczą w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, a także prowadzi komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, jak również ustnie, o ile potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ADO poinformuję osobę, której dane dotyczą
o takim przedłużeniu terminu. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ADO może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie podlegają profilowaniu.
  2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia zarejestrowania Komitetu Wyborczego.

Copyright © 2024 Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie 2024 | Sfinansowano ze środków KWW Jaślanie